Ons onderwijs

In ons Schoolplan brengen wij onze visie, onderwijsaanpak en  ambities voor de periode 2023-2026 samen. De strategische koers van OZHW voor PO en VO vormt de inspiratiebron voor ons ingezette beleid. Op basis van de centraal binnen OZHW gedeelde uitgangspunten maken wij als Walburg College keuzes. Die keuzes vertalen we naar ambities voor ons onderwijs, onze medewerkers en ons kwaliteitsbeleid.

 

Het Walburg College biedt leerlingen verschillende opleidingen:

mavo

Op het Walburg College heet het VMBO TL de mavo. De mavo bereidt je voor op een vervolgopleiding op het MBO of een overstap naar de havo.

D&P

In 2024 is het verplicht om een praktijkvak aan te bieden op de mavo en hierin ook examen te doen.

Het Walburg College is hierin een pilotschool. Dit wil zeggen dat we nu al bezig zijn om dit te ontwikkelen en daarin worden we ondersteund door allerlei organisaties. Er is in mavo 3 reeds een groepje gestart met D&P. Het doel van deze verandering in het eindexamenprogramma is dat de leerlingen in contact komen met opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en dus kennismaken met het bedrijfsleven. De leerlingen breiden ook hun praktische vaardigheden uit en het is een toevoeging aan het vak LOB (loopbaanbegeleiding). De leerlingen komen namelijk in aanraking met allerlei beroepen en kunnen daardoor een bewustere keuze maken voor hun vervolgopleiding.

BCP

Het vak BCP wordt op het Walburg College gegeven in de klassen 1 en 2 mavo en mavo/havo. Binnen de vernieuwde mavo wordt dit in de bovenbouw een keuzevak: “Technologie en Toepassing”. Dit vak wordt afgesloten met een examen in de 4e klas van de mavo. Bij het vak BCP werk je aan opdrachten die worden aangeboden door bedrijven. Samen met een groepje leerlingen onderzoek je de vraag van een bedrijf en bedenk je nieuwe ideeën die het bedrijf kan toepassen in de praktijk. Je gaat ook kijken bij het bedrijf. Aan het einde van het project bekijkt en beoordeelt het bedrijf je presentatie.

In deze flyer lees je hier meer over. 

T&T

Technologie en Toepassing is een keuzevak voor de bovenbouw. Bij dit vak maken leerlingen kennis met nieuwe technologieën en ontwikkelen zij nieuwe producten. Hierbij is het bedrijfsleven nauw betrokken.

havo

Op de havo bereid je je voor op een vervolgopleiding op het HBO of een overstap naar het vwo.

vwo

Op het vwo bereid je je voor op een vervolgopleiding op het HBO of de universiteit.

technasium

Houd je van onderzoeken en techniek? Kies dan voor het Technasium. Naast de reguliere vakken volg je het vak O&O, Onderzoek en Ontwerpen. Door middel van echte opdrachten van bedrijven leer je onderzoeken op te zetten en ga je aan de slag met het maken van nieuwe ontwerpen. Samenwerken is heel belangrijk, want je werkt altijd in teamverband. 

In dit filmpje vertellen we je er meer over. 

Om activiteiten te organiseren vragen wij om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Voor sommige van de activiteiten geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de bijdrage in voldoende mate is voldaan.

Klik hier voor de flyer jonge techneuten!

tweetalige opleiding

Als je kiest voor tweetalig onderwijs, kies je ervoor om wereldburger te worden. Vanaf dag één word je ondergedompeld in de Engelse taal en maak je kennis met verschillende culturen en leeftijdgenoten van over de hele wereld. Tot en met het derde leerjaar volg je meer dan driekwart van de lessen in het Engels. 

In de bovenbouw kun je het International Baccalaureate: English Language and Literature A (vwo behalen, verder gaan met Cambridge examens of zelfs een versneld examen Engels afleggen (havo & vwo).

Om activiteiten te organiseren vragen wij om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Voor sommige van de activiteiten geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de bijdrage in voldoende mate is voldaan.

Wil je meer weten? Lees dan de onderstaande flyers!

Tweetalig onderwijs

Cambridge Global Perspectives

Internationalisering at home

TTO portfolio

Leerlijn internationalisering 1

Leerlijn internationalisering 2

International Baccalaureate

Leerlingbegeleiding

Op het Walburg College begeleiden we onze leerlingen van brugklas naar diploma. Op deze weg staat een team van mensen klaar:

 • de mentor, uw eerste aanspreekpunt
 • de teamassistentes
 • de leerlingcoördinatoren
 • de afdelingsleider
 • de decanen
 • de maatwerkcoördinator
 • de contactpersonen

Verder werkt het Walburg College samen met diverse specialisten, waaronder een schoolmaatschappelijk werker en een dyslexiecoach.

In onze schoolgids en onderstaande downloads leest u alles over leerlingbegeleiding.

Training Un(b)lock your brain

Leerlingen kampen tegenwoordig veel met stress. Ook bij ons op school merken we dat leerlingen veel druk ervaren. Op het Walburg College bieden we de training “Un(b)lock your Brain” voor de onderbouw (jaar 1 en 2) in februari en “Un(b)lock your Brain next level” voor de bovenbouw (vanaf jaar 3) in november. De training is bedoeld om te leren omgaan met stress en faalangst.

De lessenserie omvat een programma vol concrete en handzame tools vanuit mindfulness en faalangstreductietrainingen om leerlingen te leren dat zij zelf veel kunnen doen om weer rust te krijgen in hun lijf. En als de spanning vermindert, ontstaat er weer ruimte om met meer zelfvertrouwen het leven tegemoet te treden.  

Praktisch 

Leerlingen kunnen zich via hun mentor of hun ouders laten aanmelden voor de training. Voor de bovenbouw zijn er 6 bijeenkomsten van anderhalf uur; voor de onderbouw 10 van een uur. 

Voorafgaand aan de start vindt met elke deelnemer een intakegesprek plaats. Voor de onderbouwgroep wordt ook een informatiemiddag georganiseerd om ouders de gelegenheid te geven hun kind hierin te ondersteunen.  

Doel van de training is:    

- Het bewust worden van eigen functioneren   

- Het leren ontspannen en focussen op je lichaam  

– Het leren omgaan met spanning en spannende situaties    

– Realistische en positieve gedachten leren inzetten i.p.v. negatieve gedachten    

– Het eigen gedrag en gedachten beter leren sturen.    

Op het Walburg College werken we met Diatoetsen.

Download hier het dyscalculiebeleid.

De dyslexiecoach is mevrouw A. Davies (anja.davies@ozhw.nl). Download hier het dyslexiebeleid.

Rots & Water in het kort

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

In een van programma van 10 flexlessen, steeds op woensdag het 1e  uur, gaan leerlingen hier onder begeleiding van een trainer mee aan het werk. 

Aanmelding voor het programma kan via de mentor of een van de trainers, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden om de effectiviteit van de training te maximaliseren. 

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met een van onze trainers. Vivian van Duin: vivian.van.duin@ozhw.nl of Roel Barneveld: roel.barneveld@ozhw.nl.  

De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het ondersteuningsteam. Indien u gebruik wilt maken van SMW, kunt u dat aangeven bij de mentor. Deze overlegt met de leerlingcoördinator en/of de maatwerkcoördinator of een directe verwijzing mogelijk is. Vervolgens ontvangt u een formulier waar alle gezaghebbenden toestemming moeten geven voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Als dit formulier compleet is, kan de aanmelding door school in gang gezet worden.

Klik hier om naar het anti-pestprotocol te gaan.

Leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het leerlingenbeleid en de leerlingbegeleiding binnen de gehele onder- en bovenbouw.

De coördinator draagt bij aan het begeleiden van de instroom, voortgang, doorstroom en uitstroom van leerlingen en coördineert daarnaast de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat betekent dat de leerlingcoördinator zorgt voor goed overleg tussen afdelingsassistentes, mentoren, maatwerkcoördinator en afdelingsleiders, maar bijvoorbeeld ook bemiddelt wanneer zich conflicten met betrekking tot leerlingen voordoen.

Verder onderhoudt de leerlingcoördinator zo nodig contact met ouders. Ook vervangt de leerlingcoördinator de afdelingsleider bij diens afwezigheid.

De leerlingen zijn verdeeld over vijf leerlingcoördinatoren.

 1. Leerlingcoördinator havo, havo/vwo en vwo 1-2
  mevrouw V. van Duin
  E-mail: vivian.van.duin@ozhw.nl
 2. Leerlingcoördinator havo/vwo 3 en vwo 3-4
  mevrouw D. Sijstermans
  E-mail: diana.sijstermans@ozhw.nl
 3. Leerlingcoördinator mavo/havo 1-2 en mavo 1-4
  mevrouw M. van Tooren
  E-mail: mirjam.van.tooren@ozhw.nl
 4. Leerlingcoördinator havo 3-5
  de heer R. de Oude
  E-mail: robert.de.oude@ozhw.nl
 5. Leerlingcoördinator vwo 5-6
  de heer R. van Leeuwen
  E-mail: ronald.van.leeuwen@ozhw.nl

Flex-rooster

Op het Walburg College hebben we een flexibel rooster. Zo kunnen wij het beste aansluiten bij wat een leerling nodig heeft. Alle leerlingen hebben (minimaal) drie kernlessen van 80 minuten per dag op hun rooster staan. Daarnaast worden flexuren aangeboden. We werken met een flexibel rooster dat ruimte biedt aan verschillen tussen leerlingen, waarbij elke leerling invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende flexuren. Dit doen ze samen met hun mentor.

Device

Onze leerlingen moeten beschikken over een device (laptop, chromebook, tablet of iPad) dat zowel op school als thuis gebruikt kan worden. Voor de iPad is het belangrijk dat het besturingssysteem minimaal iOS 14 is.

Ouders schaffen het device zelf aan. 

Op de eerste schooldag moet het device gebruiksklaar zijn. Leerlingen krijgen op die dag hun inloggegevens en gaan gelijk aan de slag met de benodigde schoolapps etc. Hier zit ook het office-pakket (Word, Excel etc.) bij.

Sport Talent team

Ben jij altijd de uitblinker tijdens de gymles?
In deze flyer lees je er alles over!

Talentop maat

Ben je meer- of hoogbegaafd, heb je extra uitdaging nodig, of heb je in een ‘plusklas’ gezeten? Dan krijg je bij ons de tijd, ruimte en aandacht. We bieden je extra mogelijkheden en begeleiding binnen de kernlessen om het anders of sneller te doen.

Vanuit het TOM-lokaal spreken onze talentbegeleiders regelmatig met jou als leerling met kenmerken van hoogbegaafdheid. Als je meer uitdaging nodig hebt dan kun je dat misschien vinden in de TOM-uren. Daar kun je tijdens de kernlessen bijvoorbeeld aan een eigen project werken. Ook kun je daar van de talentbegeleiders extra ondersteuning krijgen als je sommige dingen nog een beetje moeilijk vindt. Zo geven we jou zo passend mogelijk begeleiding, uitdaging en ondersteuning.

Het Walburg College is lid van de vereniging Begaafdheidprofielscholen, BPS. Deze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. 

Talent op maat

Top-klas

De topklas is een aparte groep na groep 8 van het basisonderwijs, die ervoor moet zorgen dat leerlingen in 1 jaar tijd hun taalachterstand zodanig verkleinen dat zij kunnen instromen in die vorm van voortgezet onderwijs die qua intelligentie bij hen past.

Klik hier voor meer informatie over de Topklas

Internatio-nalisering

Het Walburg College maakt deel uit van Eumind netwerk. Eumind staat voor Europe meets India en biedt scholen in Europa en India de mogelijkheid tot uitwisseling.

Ieder schooljaar werken de leerlingen uit TTO3 aan het project 3generations. In dat project interviewen de leerlingen zowel hun ouders als hun grootouders en bestuderen zij de verschillen tussen de drie generaties. De leerlingen hebben daarna contact met leeftijdsgenoten in India en vergelijken ook de cultuurverschillen. Ze werken daarin samen aan het project en leren over elkaars culturen.

Een aantal leuke quotes van de deelnemers:

“Could you please show us the snow?” – student uit Mumbai

“Why aren’t you wearing your school uniforms today?” – student uit Mumbai

“I was surprised with how developed the Indian families are!” – student uit Zwijndrecht

“It’s amazing how you can just use English to communicate with someone on the other side of the world!” – student uit Hendrik-Ido-Ambacht

Theater

Het Walburg College heeft een lange traditie op theatergebied en beschikt bovendien over de enorme luxe van een eigen, professionele theaterruimte. Hier verzorgt de Theaterclub Walburg College jaarlijks meerdere muziek- en theateravonden en (om het jaar) een eigen musicalproductie. Het theater geeft schoolfeesten en diploma-uitreikingen extra glans. Daarnaast biedt het docenten de mogelijkheid om hun leerlingen ook buiten het leslokaal een podium te bieden. Letterlijk en figuurlijk.

SideMenu