Vakanties

We hebben de vakanties hieronder per schooljaar op een rijtje gezet.

Schooljaar 2023 - 2024

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024

Paasweekend: 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024

Hemelvaart: valt in de meivakantie

Pinksteren: 20 mei 2024

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2024

Vakanties 2024-2025

Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 2 maart 2025

Goede Vrijdag 18 april

Pasen valt in de meivakantie

Meivakantie: 19 april t/m 5 mei 2025

Hemelvaart: 29 mei 2025

Pinksteren: 9 juni 2025

Zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus 2025

Ouder-bijdrage

Rond 1 oktober a.s. versturen wij onze facturen voor de ouderbijdragen.

Alle ouderbijdragen 2023-2024 vindt u in dit overzicht.

Alle ouderbijdragen 2024-2025 vindt u in dit overzicht.

Hier leest u de uitleg over de schoolkosten voor 2023-2024. In deze handleiding leest u hoe u kunt betalen.

Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot de facturen of als u iets over de betaling van de factuur wilt vragen of doorgeven, kunt u mailen naar schoolfacturen@walburgcollege.nl.

 

Magister

Op school gebruiken wij Magister om de voortgang van de resultaten van uw kind te registreren. U kunt zelf meekijken in Magister. Daarvoor ontvangen ouders van nieuwe leerlingen bij aanvang van het schooljaar toegangscodes. Hoe Magister werkt kunt u lezen in de handleiding. 

Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.

Onze school maakt op verschillende momenten en om verschillende redenen foto’s en video’s waarop onze leerlingen te zien zijn. Dit kan nodig zijn voor goed onderwijs, voor de administratie of voor PR-doelen. In een aantal gevallen verplicht de AVG ons toestemming te vragen aan u als ouders/verzorgers of aan leerlingen (16 jaar of ouder) voor het gebruik van dit materiaal. Deze toestemming beheert u in Magister. Hoe dit moet, staat in de handleiding.

Ziekmelden

Ziekmelding van leerlingen door ouders verloopt via Magister (app of web), de mail (info@walburgcollege.nl) of telefonisch. 

Het is belangrijk dat u uw kind voor 8.30 uur afmeldt, of in ieder geval voorafgaand aan de start van de lessen. Dit geldt ook in de toetsweken.

Voor medische afspraken tijdens schooltijd of afwezigheid om welke reden dan ook moet u telefonisch contact opnemen met de receptie. U mag natuurlijk ook mailen naar info@walburgcollege.nl

Verlofaanvragen

Als u om een andere reden verlof aan wil vragen, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk o.i.d. (voor 1 of meer dagen), kunt u een van onderstaande formulieren downloaden en invullen.

Deze formulieren moeten worden ingeleverd bij het leerlingenloket, graag minimaal 10 dagen van tevoren.

Ouder-raad

De Ouderraad is een inspraakorgaan binnen het Walburg College. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Wij proberen de belangen van ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  1. Als klankbord op te treden voor de schoolleiding en gevraagd en ongevraagd advies te geven.
  2. Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
  3. Het ondersteunen in het (zelf) organiseren en financieren van activiteiten die ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen zijn en die niet vanuit de reguliere middelen en vanuit de organisatie van de school zelf gerealiseerd kunnen worden.

Onze activiteiten zijn o.a.:

  1. Organisatie van het Kerstgala in het Theater (in samenwerking met FLOW)
  2. Financiële ondersteuning van Talent on Stage, de musical, muziekinstrumenten en de FLOW
  3. Verzorging van de corsages en de versnaperingen bij de diploma-uitreiking

Voorzitter               :  Manon de Rooij

De Ouderraad wil graag weten wat er onder de ouders leeft. Heeft u vragen, suggesties of ideeën neemt u dan contact op met ons. Ons emailadres is: ouderraadwalburgcollege@gmail.com.

Privacy

Op het Walburg College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat uit hoofde van hun functie nodig hebben.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Het Walburg College heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling van die gegevens wettelijk verplicht is.

In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Zie hier het reglement. 

De school heeft ook een privacy ambassadeur, mevrouw I.M. van der Kuijl-Gelderblom.

Vragen over privacy kunt u stellen via avg@ozhw.nl of  functionarisgegevensbescherming@ozhw.nl .

Externe vertrouwens-persoonWalburg College

Graag wil ik me voorstellen als Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) voor personeel en uitleggen waarvoor men met mij contact kan opnemen.

Bij ongewenst gedrag gaat het om klachten over discriminatie, intimidatie en daardoor ontstane werkdruk en verlies van werkplezier. Het criterium is, dat het gedrag van een ander als ongewenst wordt ervaren. Denk aan roddelen, belachelijk maken, iemand buitensluiten, bang maken, chanteren. Je kunt ook denken aan verbaal geweld zoals schelden, beledigen en jennen. Ook seksueel getinte grappen of opmerkingen over het uiterlijk van iemand kunnen kwetsend of intimiderend zijn, net als ongewenste aanrakingen.

Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag van een ander, weet je niet altijd wat je moet doen. Vooral niet wanneer je in een afhankelijk positie staat ten opzichte van de persoon die jou intimideert of discrimineert. Hoe moeilijk je het ook vindt, het is altijd goed er met iemand over te praten die je vertrouwt. Dat kan een vriend of vriendin zijn, een collega of je leidinggevende.

Het kan zijn dat je, door de aard of de ernst van het ongewenste gedrag, daar met hen niet over kunt of wilt praten. In die gevallen kun je gebruik maken van de diensten van de vertrouwenspersoon.

Wat kan ik voor je doen.

Luisteren naar jouw verhaal, of je nu een duidelijke of een onduidelijke klacht hebt. Je twijfels en vragen over het ongewenste gedrag met je bespreken en je helpen zicht te krijgen op je situatie.

Ik kan je begeleiding, advies en informatie geven en je ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen. Hieronder vind je mijn gegevens. Je kunt me op elk moment bellen/mailen en ik zal zo snel mogelijk antwoorden.

Vertrouwelijkheid
Het gaat er natuurlijk om dat het ongewenste gedrag stopt, je er verder geen last meer van hebt en je je weer met plezier kunt richten op je werkzaamheden. De vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, heeft een onafhankelijke positie en kent een geheimhoudingsplicht.

Ria Kruidenier
Mail: riakruidenier@gmail.com
Telefoon: 0637342453

SideMenu